Disclaimer

“De Banaan” streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website of op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan  “De Banaan” niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3368. Op uw eerste verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Koninklijke Horeca Nederland niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing zijn.

Copyright

Toestemming

De informatie die op de site van “De Banaan” staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de site van “De Banaan”, dient u echter contact op te nemen met “De Banaan”

Beeldrecht

Van alle op de paginas van de site van “De Banaan” gepubliceerde foto’s zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen  is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Linken

Linken en verwijzen naar de paginas van de site van Koninklijke Horeca Nederland  mag altijd. Koninklijke Horeca Nederland stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld (via telefoonnummer 0654907095).

Privacy Statement

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt “De Banaan” om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de “De Banaan”, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken aan “De Banaan”.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat “De Banaan” zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die “De Banaan” jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Disclaimer “De Banaan” -WIFI

“De Banaan”  heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen. “De Banaan”  heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen. “De Banaan”  neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van WIFI. “De Banaan”  neemt geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer. 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

“De Banaan” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© “De Banaan” 2019

© De Banaan 2020

Delen